قدیمی‌ترین ابزار تتوی جهان از استخوان انسان ساخته شده است!

قدیمی‌ترین ابزار تتوی جهان از استخوان انسان ساخته شده است! این کشف در تونگا، واقع در جنوبی‌ترین قسمت اقیانوس آرام به وقوع پیوسته است و کشف جدیدی محسوب نمی‌شود. در واقع این وسایل در سال 1963 در جزایر پلی‌نزی کشف شدند و مطالعات تازه بر روی آنها جزییات جالبی را مشخص کرده است. این ابزار […]