امواج رادیویی ما را بی‌خواب کردند یا زندگی ناسالم و استفاده نادرست از دستگاه‌های همراه؟

امواج رادیویی ما را بی‌خواب کردند یا زندگی ناسالم و استفاده نادرست از دستگاه‌های همراه؟   بی‌خوابی یکی از بیماری‌های رایج و جدی سال‌های اخیر بشر است. کشورهای مختلفی در سراسر جهان به دنبال یافتن راه‌کارهایی برای جلوگیری از بی‌خوابی شبانه مردم و کارمندان هستند. در کشور ژاپن، تحقیقات چندین ساله‌ای روی بی‌خوابی شبانه کارمندان […]